Svenska
English

Citatet


"Det här kan ha hänt vid andra utförsäljningar och självklart måste staden återkräva konst som på felaktiga grunder övertagits av privata bolag vid försäljningar."
Ann-Mari Engel (v), ledamot av kulturnämnden i Stockholm

Läs och lyssna


Stockholms konstkansli
www.konstkansliet.stockholm.se

Stockholms stad kräver tillbaka konst
Svenska Dagbladet 2006-01-25

Ta reda på mer


Stockholms stad, Revisionskontoret
Årsrapport 2004. Kulturnämnden - avseende kulturförvaltningen
(mars 2005, dnr 351/44-05)

Arkiv


Andra kulturartiklar i Hard Rain:
Lars Gullin och Gerry Mulligan (nr 1), Stiftelsen Boken i Sverige och läsfrämjande i skolan (En bok åt alla) (nr 2), Jimmy Carter, Noam Chomsky och Harold Pinter (nr 6), John Lennon och Ulf Dageby (nr 8), Nordiska barnböcker (nr 9), Gunnar Hållander (nr 10).

 
Hard Rain    Nr 11    25 januari 2006
Stockholmarnas konstsamling på villovägar
När Stockholms stad sålde sina energiföretag till Fortum försvann också 170 konstverk ur stockholmarnas konstsamling. Det är viktigt att dessa konstverk återlämnas och att liknande fadäser inte upprepas.
 
Stockholms konstråd med Konstkansliet får årliga anslag för inköp av konst. En mycket värdefull konstsamling har byggts upp under mer än hundra år. Samlingen är självfallet stockholmarnas egendom och verken skall enligt bestämmelserna vara utplacerade i stadens lokaler, såsom skolor, förskolor, äldreboenden och stadsdelskontor.

I den slutliga överlåtelsen år 2002 av Stockholms energiföretag till det finskägda Fortum ingick även de inventarier som tillhörde Stockholms stad. Därmed försvann också 170 konstverk: oljemålningar, litografier, akvareller, etsningar och textilkonstverk.

I en skrivelse till kulturnämnden (2006-01-24) begär företrädare för vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna, däribland kulturborgarrådet Roger Mogert (s), att kulturförvaltningen skall få i uppdrag "att med Fortum undersöka hur staden tillhöriga konstverk ska kunna återlämnas".

Varför har det tagit ansvariga politiker i Stockholm så lång tid att försöka ställa detta till rätta? Kan det vara så att man vaknade till först när Fortum av eget konstintresse gjorde en utförlig förteckning av "sina" förvärvade konstverk?

I revisionskontorets årsrapport 2004 för kulturnämnden uppmanas nämnden att vidta ytterligare och mer effektiva åtgärder för att spåra försvunnen konst samt att införa riktlinjer och rutiner som innebär god kontroll av stadens konst. Kulturförvaltningens konstkansli hade under hösten 2003 gjort en inventering som visade att av ett beräknat innehav om 27 800 konstverk saknades 6 900 verk. Arbetet med att försöka återfinna den försvunna konsten har enligt revisorerna inte varit särskilt framgångsrikt.

Carl Larssons fresk, skapad år 1900, kan fortfarande beskådas i Norra Latin.

  Det skall sägas att konstkansliets personal gör bra ifrån sig med knappa resurser. När det gäller de konstverk som Fortum "tagit hand om" ligger ansvaret på ett helt annat bord. Frågan borde självfallet ha hanterats när Stockholms borgerliga majoritet efter nyår 2002 sålde stadens återstående 50-procentiga ägande i Birka Energi (inkl. det tidigare Stockholm Energi) till Fortum.

Finansborgarrådet Carl Cederschiöld var påtagligt glad över att kunna göra en "god affär, samtidigt som verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas av en ansvarsfull industriell ägare". Oppositionsledaren Annika Billström (s) talade i stället om moderaternas privatisering av Birka Energi som "ett svek mot stockholmarna".

Carl Cederschiöld och hans tjänstemän gjorde den gången ingenting för att involvera kulturnämnden i förhandlingarna. Kulturförvaltningen och konstkansliet hade då kunnat göra en sakkunnig bedömning av hur konstinventarierna skulle hanteras vid försäljningen.

Kanske är detta bara toppen på ett isberg. Har flera konstverk försvunnit vid bolagiseringar och andra utförsäljningar under många år? Det är viktigt att kulturnämnden nu tar fatt i frågan och begär att Fortum lämnar tillbaka konstverken. Det borde vara möjligt att komma överens med ett "ansvarsfullt" företag, även om det gått några år.

Fortumaffären måste i varje fall bli en väckarklocka inte bara för kulturnämnden och kulturförvaltningens konstkansli, utan kanske än mer för stadshusets högsta ledning - oavsett politisk färg.

Stockholmarnas konstsamling får inte förskingras!