Svenska
English

Citatet


”Nu betraktas inte kvalitetslitteratur längre som något dammigt och förlegat.”
Cecilia Wikström (fp) i GT 2007-09-27
inför öppnandet av årets Bokmässa.

Läs och lyssna


En bok för alla
Fakta, remissyttranden, debattinlägg

Ta reda på mer


Ett utvecklat litteraturcentrum och statens stöd till En bok för alla AB”
Kulturdepartementet, PM 2007-07-18

Budgetpropositionen 2008
Prop. 2007/08:1, utgiftsområde 17

Arkiv


Läs mer om Stiftelsen Boken i Sverige och den riksomfattande satsningen på läsning i skolan.
Hard Rain nr 2/2005

 
Hard Rain    Nr 32    12 oktober 2007
Hotet mot En bok för alla
Hard Rain är tillbaka efter sommaruppehåll och finner till sin bestörtning att regeringen beslutat sig för att lägga ned En bok för alla. Har man alls förstått utgivningens stora betydelse för läsfrämjandet?
 
Förslaget att statens stöd till En bok för alla (EBFA) skall upphöra fr.o.m. 2008 presenterades mitt i sommaren och med ovanligt kort remisstid. Trots omfattande kritik återkommer förslaget i regeringens budgetproposition.

Samtidigt som man skriver av stödet till EBFAs utgivning säger departementet att det är ”av största vikt att öka insatserna för att främja läsning och intresset för litteratur, i synnerhet bland barn och unga”. Det här går ju inte alls ihop!För alla goda krafter som jobbar ideellt för att stärka skolans läsmiljöer och bidra till att alla barn och ungdomar får lässtimulans är detta ett dråpslag. EBFAs barn- och ungdoms-
böcker är en oumbärlig resurs för lärare, bibliotekarier och elever.

EBFA-böckerna är i många fall grunden i läsprojekt på förskolor, skolor och bibliotek. Kombinationen av lågt pris och kvalitet är central. Urvalet är titlar som lärare och bibliotekarier vet fungerar bra i det läsfrämjande arbetet. Många av dessa ”moderna klassiker” skulle inte vara tillgängliga utan EBFA.

  En nedläggning av EBFA skulle få en omedelbar effekt för de ideellt arbetande läsrörelserna i landet. Hit hör det framgångsrika samarbete, med Stiftelsen Boken i Sverige som huvudman, som byggts upp lokalt mellan bibliotek, skolor och bokhandlar.

Nu ligger bollen hos Riksdagens kulturutskott. Det vore väl ändå lite magstarkt att inte lyssna på den opinionsstorm som blåser i frågan. Vad säger Cecilia Wikström (fp), kulturutskottets vice ordförande, som gjort sig känd för att vilja stärka litteraturens ställning i skolan?

Det är rätt svårt att förstå sig på en “utvecklad strategi för att främja läsandet” som inleds med att man stryper den kanske viktigaste tillförseln av kvalitetslitteratur till skolornas läsarbete. Detta får inte ske. Kulturutskottet har möjlighet att sätta ned foten. Stödet till En bok för allas barn- och ungdomsböcker måste finnas kvar!***
Riksdagen sa den 6 december 2007 nej till fortsatt stöd för utgivningen av En bok för alla. (Prop. 2007/08:1, Betänkande 2007/08:KrU1)

Regeringens och Kulturutskottets försäkran om att ”det är av största betydelse att statens satsning på läsfrämjande insatser fortsätter” ekar tomt i decemberkvällen.